Obchodní podmínky

Používáním webové aplikace tutorka.cz potvrzuješ, že jsi četl a souhlasíš s Obchodními podmínkami a způsobem zpracování a ochrany osobních údajů. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny uživatele tutorka.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Inzertní server tutorka.cz, dále jen "tutorka.cz" nebo "portál", poskytuje online prostor pro zverejnení a vyhledání nabídky a poptávky doucování mezi Lektorem a Studentem, dále jen "Uživatel", resp. "Uživatelé".
 2. Portál je provozován spolecností Red Roof s.r.o, ICO: 24194298, dále jen "Provozovatel"
 3. Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky používání (dále jen "Podmínky"), které popisují práva a povinnosti Provozovatele, a také práva a povinnosti Uživatelu pri využívání služeb poskytovaných portálem.
 4. Podmínky jsou závazné pro všechny Uživatelu.
Uživatelem portálu muže být jak fyzická osoba, tak podnikatelský subjekt:
 • V prípade, že je uživatel podnikatelský subjekt tz "Podnikatel", rídí se vztahy neupravené temito Podmínkami obchodním zákoníkem v platném znení.
 • V prípade, že je uživatel podnikatelský subjekt, tz "Podnikatel", rídí se vztahy neupravené temito Podmínkami obchodním zákoníkem v platném znení.
 1. Pro úcely techto Podmínek mají vymezené pojmy následující význam:
  Student je fyzická osoba bez ohledu na vek, která má zájem o doucování a prostrednictvím portálu hledá Lektora.

  Lektor je fyzická osoba bez ohledu na vek, která má zájem doucovat jiné osoby v urcitém predmetu ci dovednosti a nabízí služby doucování za predem dohodnutou odmenu.
  Uživatel je spolecné oznacení pro studenty a lektory, kterí využívají služby portálu.
  • Uživatel "Spotrebitel" je fyzická osoba, která využívá služeb portálu pro osobní potrebu nebo pro príslušníky své domácnosti, tz. služby portálu nevyužívá k provádení podnikatelské cinnosti.
  • Uživatel "Podnikatel" fyzická nebe právnická osoba, která služby portálu využívá k Provádení své podnikatelské cinnosti.
  Služby jsou všechny služby, které Provozovatel poskytuje prostrednictvím portálu.

2. Podmínky využívání služeb portálu pro Uživatele

 1. Využívání služeb portálu je bezplatne.
 2. Bez registrace (a vytvorení profilu) si uživatel nemuže na portálu zverejnit inzerát nebo reagovat na zverejnený inzerát.
 3. Pocet vložených inzerátu na jednoho Uživatele není limitován.
 4. Lektor vytvárí inzerát pro každý predmet, který doucuje samostatné.
 5. Student si podle kritérii vyhledání najde na portálu inzerat Lektora, a osloví ho prímo z detailu inzerátu. Lektorovi bude následné e-mailem odeslán kontaktní formulár s osobními údaji Studenta. Student souhlasí, že odesláním kontaktního formuláre do emailu Lektora mohou být jeho osobní údaje (v rozsahu jméno, príjmení, email) zprostredkované lektor.
 6. Na profil Lektora se Student muže podívat kliknutím na odkaz, který je umísten v každém Lektorovom inzerátu. Odkaz smeruje prímo do profilu Lektora.
 7. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnen po dobu 2 mesícu. Po této dobe bude inzerát automaticky uložen do archivu jako neaktivní, a uživateli inzerátu se automaticky odešle email o deaktivaci inzerátu.
 8. Uživatel si je vedom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit pred uplynutím doby zverejnení, musí tak ucinit sám ve svém profilu.
 9. Uživatel si je vedom, že inzerát bude formulovat jasne, strucne, slušne, nepoužívat mnoho vykricníku, otazníku - pusobí to rušive.
 10. Uživatelé portálu mají zakázáno:
  • uvádet nepravdivé, zavádející, urážlivé nebo klamavé informace o jiné osobe;
  • používat vulgarismy nebo slovní spojení ci znakové výrazy, jejichž prímý ci neprímý význam je v rozporu se spolecenskou morálkou a etikou;
  • propagovat násilí a podnecovat k nenávisti na základe pohlaví, jazyka, rasy, barvy pleti, víry a náboženství, politického ci jiného smýšlení, príslušnosti k národnosti nebo k etnické skupine;
  • propagovat válku nebo jiné kruté a nelidské jednání;
  • propagovat alkohol, alkoholismus, kourení a užívání omamných látek;
  • ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývoj nezletilých, a narušovat jejich duševní zdraví a emocionální stav;
  • šírit nebo propagovat pornografii;
  • propagovat politickou stranu nebo její predstavitele;
  • propagovat vlastní web stránku a kontaktní údaje;
  • používat tutorka.cz zpusobem, který by ho mohl poškodit, menit vizuální podobu, zasahovat do kódu stránky nebo pretížit tento web.
 11. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávnen zasílat uživateli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které portál nabízí.
 12. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registracních a statistických údaju.

2.1. Vytvorení profilu a registrace Lektora

 1. Lektor má právo používat pouze jeden uživatelský úcet a vystupovat tak na portálu pouze pod jednou identitou (jméno, príjmení, email).
 2. Vyplnením registracních údaju nebo zvolením možnosti registrace pres Facebook a udelením výslovného souhlasu (zaškrtnutím polícka):
  • Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání“ a
  • Souhlasím se zpracováním osobních údaju pro úcely realizace práv a povinností na tutorka.cz“ a
  • Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let“ dává Lektor bezvýhradný souhlas s temito Podmínkami a zpracováním osobních údaju.V prípade, že Lektor souhlas podle predchozí vety neudelí, není oprávnen portál využívat a dokoncení registrace mu nebude umožneno. Po registraci je lektorem odeslán aktivacní email, který musí Lektor potvrdit, címž se registrace úspešne dokoncit.
 3. Lektor bere na vedomí, že vytvorení profilu a registrace na portálu je podmínena umístením profilové fotografie. Fotografie obliceje musí umožnovat identitu osoby. Lektor bere na vedomí, že na své fotografii nesmí uvádet své kontaktní údaje, ani jiným zpusobem odkazovat na své alternativní zpusoby kontaktování mimo portál. Fotografie nesmí obsahovat logo, vodoznak nebo identifikaci hodnocení. Nevhodnou fotografii, fotografii špatné kvality ci fotografii, která nesplnuje požadovaná kritéria, je Provozovatel oprávnen odmítnout.
 4. Lektor si muže na svém úctu nastavit ochranu soukromí tak, aby se jeho profil a fotografie neindexované do výsledku vyhledávacu jako napr. Google Seznam, Bing, Yahoo.
 5. V prípade, že se Lektor rozhodne svuj úcet zrušit, stací když v svém profilu vybere možnost Zrušit úcet. Po zadání duvodu zrušení uživatelského úctu bude úcet automaticky zrušen. Zrušením uživatelského úctu není vyloucena možnost opetovné registrace.

2.2. Vytvorení profilu a registrace Studenta

 1. Student má právo používat pouze jeden uživatelský úcet a vystupovat tak na portálu pouze pod jednou identitou (jméno, príjmení, email).
 2. Vyplnením registracních údaju nebo zvolením možnosti registrace pres Facebook a udelením výslovného souhlasu (zaškrtnutím polícka):
  • „Souhlasím se Všeobecnými podmínkami používání“ a
  • „Souhlasím se zpracováním osobních údaju pro úcely realizace práv a povinností na tutorka.cz“ a
  • „Potvrzuji, že jsem osoba starší 16 let“, Student udeluje svuj bezvýhradný souhlas s temito Podmínkami a zpracováním osobních údaju. V prípade, že Student souhlas podle predchozí vety neudelí, není oprávnen portál využívat a dokoncení registrace mu nebude umožneno. Po registraci je Studentovi odeslán aktivacní email, který musí Student potvrdit, címž se registrace úspešne dokoncit.
 3. V prípade, že se Student rozhodne zrušit svou registraci, stací když v svém profilu (v nastavení své registrace) vybere možnost Zrušit úcet. Po zadání duvodu zrušení uživatelského úctu bude úcet automaticky zrušen. Zrušením uživatelského úctu není vyloucena možnost opetovné registrace.

2.3. Odmena pro Lektora za doucování

 1. Student si s Lektorem dohodne výši odmeny za doucování, zpravidla je odmena urcena sazbou za jednu hodinu doucování.
 2. Student si s Lektorem zároven dohodnou zpusob úhrady odmeny. Nejcasteji to bývá platba v hotovosti nebo platba na úcet Lektora.
 3. Odmena za doucování je splatná po oducených hodiny resp. v souladu se storno podmínkami dohodnutými mezi Lektorem a Studentum.
 4. Storno podmínky mohou být dle dohody Studenta a Lektora urceny jako:
  • prísne - jestliže Student zrušit hodinu méne než 24 hod. pred jejím zacátkem nebo Student nedostaví na hodinu, Lektor má nárok na náhradu ve výši 100% dohodnuté odmeny; nebo
  • mírne - jestliže Student zrušit hodinu méne než 24 hod. pred jejím zacátkem nebo Student nedostaví na hodinu, Lektor má nárok na náhradu ve výši 50% sjednané odmeny;
  • flexibilne - hodiny muže Student zrušit kdykoli bez sankce.
 5. Provozovatel nenese odpovednost za splnení danových povinností a jiných zákonem stanovených povinností Lektora, predevším získání príslušných povolení k podnikání, podání danových priznání a odvedení dane, vystavení faktur apod.

3. Odpovednost Provozovatele

 1. Provozovatel pouze zprostredkovává kontakt mezi Uživatelem hledajícím doucování (Student) a Uživatelem nabízejícím doucování (Lektor), a neprebírá tak žádné záruky za kvalitu, dodání a zaplacení nabízeného doucování.
  • Provozovatel negarantuje Uživatelem nalezení vhodné osoby na doucování a neodpovídá za výsledek, kvalitu a úroven doucování.
  • Provozovatel neodpovídá za komunikaci mezi Uživateli.
  • V prípade, že má Student výhrady ke kvalite poskytnuté služby (k doucování), musí ji adresovat danému lektor
 2. Provozovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na portálu a neposkytuje žádnou záruku pri jejich prípadném šírení.
 3. Provozovatel nenese zodpovednost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu a také nenese zodpovednost za prípadné proniknutí do systému tretími osobami a získání tak osobních dat Uživatele.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovednost za škody, které by Uživatelem nebo tretím osobám prímo, neprímo vznikly v dusledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu. Neodpovídá za škody, které by Uživatelem nebo tretím osobám vznikly v dusledku nemožnosti využívání služeb portálu.

4. Oprávnení Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné zmeny v inzerátu, prípadne inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony Ceské republiky, všeobecnými podmínkami inzerce portálu nebo dobrými mravy.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit / zablokovat profil Uživatele pokud uživatel porušil nekterou z techto Podmínek.
 3. Provozovatel má právo, a to i bez predchozího oznámení, upravovat, menit nebo inovovat služby portálu.
 4. Provozovatel má také právo bez jakéhokoliv predchozího upozornení kdykoli provést technickou odstávku portálu.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na zmenu techto Podmínek, pokud tyto zmeny budou vyžádány zmenou právních predpisu, technickými možnostmi Provozovatele nebo jinými okolnostmi, které vyplynou z potreb Provozovatele.

5. Notifikace

 1. Pro efektivní fungování portálu je nezbytné Uživatelu informovat prostrednictvím tzv. oznámení. Notifikaci posíláme na Uživatelu email.
  1. Lektorovi posíláme
   1. registracní email (dokoncení registrace potvrzením dorucení našeho registracního mailu),
   2. notifikaci o dení na portálu (informace o zlepšeních nebo nových službách),
   3. notifikaci o novém požadavku na doucování od Studenta.
  2. Studentovi posíláme
   1. registracní email (dokoncení registrace potvrzením dorucení našeho registracního mailu),
   2. a notifikaci o odeslání požadavku lektora na doucování.

6. Reklamace

 1. V případě, že si budete přát odstoupit od smlouvy, napište nám to na e-mail info@tutorka.cz, se svým jménem a příjmením, datum zakoupení produktu či služby a číslem bankovního účtu, na který Vám máme vrátit peníze.
 2. Odstoupit od smlouvy máte právo také písemně v sídle provozovatele na adrese Red Roof s.r.o, Pavla Beneše 750/8, 199 00 Praha 9, Česká republika.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se zavazujeme do 14 dnů vrátit peníze na účet. Písemné potvrzení o dokončeném procesu reklamace a následném vrácení peněz Vám pošleme na e-mail.
 4. Reklamaci není možné uplatnit, jestliže od uzavření smlouvy uběhlo 15 a více dní.

7. Rešení sporů

 1. Jakékoliv spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou.
 2. V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, Spotřebitel má právo obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na žádost Spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení dle zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů.Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Provozovatelem je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

8. Záverecná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a úcinnosti dnem 1.3.2020.
 2. V prípade, že dojde ke zmene Podmínek, Uživatel bere na vedomí a souhlasí s tím, že platná a úcinná je vždy poslední verze Podmínek. Uživatel je oprávnen se kdykoli seznámit s aktuálním znením Podmínek na portálu. Pokud Uživatel pokracuje v užívání služeb portálu po nabytí úcinnosti techto zmen, má se za to, že se zmenami Podmínek bez výhrad souhlasí.